30.10.2017

Suhdannebarometri: Rekrytointivaikeudet riskinä yritysten kasvulle

Ammattitaitoisen työvoiman saanti uhkaa nousta esteeksi yritysten kasvulle. Sekä teollisuuden, rakentamisen että palvelualojen yritykset kärsivät rekrytointiongelmista. Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen näkymät olivat hieman vaisummat kuin kesällä. Yritysten kannattavuus oli kuitenkin hieman vuoden takaista parempi ja investoinnit lisääntyivät lievästi vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelualojen suhdannenäkymät ovat olleet syksyn aikana noususuunnassa. Tulokset käyvät ilmi Kymenlaakson kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n maanantaina julkistamasta suhdannebarometrista.


Kymenlaakson teollisuus ja rakentaminen           

Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen yritysten arviot tämänhetkisistä suhdanteista olivat lokakuussa 2017 hieman heinäkuuta varovaisemmat. Nykyhetken suhdannetilannetta kuvaava uusin saldoluku oli 15, kun vastaava saldoluku oli heinäkuussa 50. Saldoluku lasketaan myönteisten ja kielteisten vastausten osuuksien erotuksena.

Kuluvan vuoden loppua ja ensi vuoden alkua kuvaavat suhdannenäkymät ovat hieman heinäkuisia lukemia vaisummat. Suhdanneodotuksien viimeisin saldoluku oli -8, kun heinäkuisessa tiedustelussa saldoluku oli 2. Lokakuussa 17 % alueen vastaajista arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa, ennallaan tilanteen uskoi pysyvän 74 % alasta ja 9 % yrityksistä odotti suhdanteiden kohentuvan. Kymenlaaksolaisyritysten suhdannenäkymät ovat vähän koko maan keskiarvoa harmaammat.

Tuotantomäärät kasvoivat hivenen heinä-syyskuussa, ja tuotannon kasvun uskotaan jatkuvan hieman vauhdittuneena myös loppuvuoden ajan. Tuotantokapasiteettia on melko yleisesti vapaana, sillä kapasiteetti oli lokakuussa kokonaan käytössä vain 76 %:lla vastaajista. Tilauskirjat ovat ohentuneet lievästi normaalia ohuemmiksi, saldoluku -4. Valmiiden tuotteiden varastot ovat tavanomaista pienemmät, saldoluku -20.

Henkilöstön määrä pysyi likimain ennallaan heinä-syyskuun aikana. Työvoimaa suunnitellaan lisättävän hieman loppuvuoden aikana. Rekrytointivaikeudet olivat yleisin kapeikkotekijä 33 %:n osuudella. Samaan aikaan kysyntä oli heikkoa 18 %:lla vastaajista. Kannattavuus oli hieman vuoden takaista parempi ja investoinnit lisääntyivät lievästi vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Kymenlaakson palveluyritykset

Yksityisten palvelualojen vastaajat kuvasivat lokakuisen suhdannetilanteen olevan vähän tavanomaista heikomman, saldoluku -6. Heinäkuisessa tiedustelussa vastaava saldoluku oli 1.

Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat olleet syksyn aikana noususuunnassa, sillä uusin saldoluku oli 18, kun heinäkuisen kyselyn vastaava lukema oli 12. Lokakuussa 82 % yrityksistä arvioi tilanteen pysyvän lähikuukausina ennallaan ja 18 % ennakoi suhdanteiden paranemista. Kymenlaakson palveluyritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Myynti lisääntyi kolmannen vuosineljänneksen aikana ja myynnin odotetaan kasvavan myös vuoden lopulla sekä ensi vuoden alussa. Henkilöstöä palkattiin hivenen lisää heinä-syyskuussa, ja työvoima kasvanee aavistuksen verran myös loppuvuoden aikana.

Tuotantokapeikot ovat lisääntyneet syksyn myötä. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli lokakuussa yleisin ongelma 39 %:n osuudella. Kysynnän heikkous vaivasi 29 prosenttia alasta ja 6 %:lla oli rahoitusvaikeuksia. Kannattavuus pysyi keskimäärin vuoden takaisissa lukemissa.
Valtakunnallinen tilanne 

EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdanteet ovat parantuneet kesän ja syksyn 2017 aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan teollisuudessa ja rakentamisessa yleisesti keskimääräistä vahvemmaksi, ja myös palvelualoilla tilanne on kirkastunut vähän yli tavanomaiseksi.

Suomalaisyritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat pysyneet valtaosin myönteisinä. Suhdannenousun arvioidaan jatkuvan vuoden lopulla ja ensi vuoden alkupuolella. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku vahvistui teollisuudessa lukemaan +18 (heinäkuussa +10). Rakentamisen näkymät laskivat saldolukuun -2 (heinäkuussa +18), kun taas palvelualoilla ne kohosivat +20 pisteeseen (heinäkuussa +16).

Tuotanto kasvaa loppuvuonna ja ensi vuoden alussa

Yritysten tuotannon ja myynnin kasvu oli alkusyksyllä kohtalaista. Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä kasvoi tuntuvasti. Lähikuukausina kasvun ennustetaan nopeutuvan jonkin verran kaikilla päätoimialoilla, ja melko ripeän kasvun odotetaan jatkuvan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Tilauskanta on teollisuudessa hieman keskimääräistä vahvempi, rakentamisessa lähellä tavanomaista. Kapasiteetin käyttöaste on pysynyt melko korkeana, ja esimerkiksi teollisuudessa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 86 prosentilla vastaajista (heinäkuussa myös 86 %).

Työvoiman määrä on kasvanut jonkin verran erityisesti teollisuudessa ja palveluissa. Loppuvuodelle ennustetaan maltillista lisäystä henkilöstömääriin. Kannattavuuden ennustetaan paranevan jonkin verran edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Rekrytointivaikeudet ovat yleistyneet, ja ne olivat rakentamisessa ja palveluissa jo yleisin toiminnan este. Koko elinkeinoelämän vastaajista 23 prosenttia kärsi rekrytointiongelmista. Kapasiteettipula ja rahoitusvaikeudet koettiin selvästi pienemmiksi esteiksi.