27.12.2017

Lausunto taajamajunaliikenteen kilpailuttamisen avaamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Kymenlaakson kauppakamarilta lausuntoa kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä.


Kauppakamari pitää tervetulleena ja merkittävänä asiana rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamista samoin kuin Kymenlaakson yritysten ja elinkeinoelämän sekä asukkaiden ja matkailun kannalta taajamajunaliikenteen toiminnallisuuden kehittämistä yhteysväleillä Kotka-Kouvola ja Kouvola-Lahti.

Kymenlaakson kauppakamari korostaa lausunnossaan Liikenne- ja viestintäministeriölle, että Kouvola on valtakunnallisesti merkittävä logistinen risteysasema sekä maantie- että raideliikenteen osalta. Maakunnan liikenneyhteyksien kehittäminen palvelee laajasti koko maan henkilöliikenteen jatkoyhteyksiä sekä vientiteollisuuden kuljetusten sujuvuutta pohjoisesta Hamina-Kotkan satamiin.

Kymenlaakson kauppakamari on määritellyt liikenteen ja logistiikan osalta kärkihankkeekseen valtatie 15:n peruskorjauksen edistämisen välillä Kotka-Kouvola. Taajamajunaliikenteen kehittäminen samalla yhteysvälillä tukee tieväylien monipuolista käyttöä ja vähentää valtatie 15:n kuormittavuutta.

Kotka-Kouvola -yhteysväli

Yhteysväli on Kymenlaakson keskeisin pohjois-eteläsuuntainen väylä, joka yhdistää maakunnan kaksi talousaluetta toisiinsa. Sujuva ja riittävät toimintaedellytykset omaava raideliikenne on erittäin tärkeää työssäkäyntialueiden laajentamiseksi sekä työ- ja opiskelijaliikenteen sujuvuuden kannalta.

Yritykset työllistivät vuonna 2015 Kymenlaaksossa 38 000 henkilöä (lähde:Tilastokeskus). Joukkoliikenteen kehittäminen on erityisen tärkeää kaupan ja palvelualan yrityksille. (Kauppakamarin tutkimus: Alueiden kilpailukyky 2016).

Kymenlaakso kärsii maan pahimmasta kohtaanto-ongelmasta (Kauppakamarin tutkimus: Alueiden kilpailukyky 2016). Alueen yritykset kärsivät ammattitaitoisen työvoiman puutteesta, josta aiheutuu esteitä vientivetoisen maakunnan yritysten kilpailukyvylle ja kasvulle. Työvoiman liikkuvuutta edistämään tarvitaan riittävän tiuhaan liikennöity raideliikenneyhteys pohjoisen ja etelän välillä, joka toimii syöttöliikenteenä myös risteysasema Kouvolan kautta edelleen pohjoiseen, itään ja länteen. Myös maakuntauudistuksen mukanaan tuoma hallinnollisten työpaikkojen mahdollinen siirtyminen Kotkasta Kouvolaan kasvattaa työmatkavirtoja yhteysvälillä. 

Alueen ammatillisten oppilaitosten (keskiaste ja AMK) koulutustarjonta on jaettu eri ammatteihin suuntautuviin opintolinjoihin Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson oppilaitoksien kesken.

Kotkan Kantasatamaan suunnitellun XAMK:n kampuksen arvioidaan käsittävän noin 3000 opiskelijaa, jotka tulevat lisäämään raideyhteyden käyttöä Kotkan satamaan. 

Taajamajunaliikenteen toiminnallisuuden parantaminen edistää opiskelijaliikennettä ja laajentaa oppilaitoksista valmistuvien nuorten työssäkäyntialuetta.

Työ- ja opiskelijaliikenne Kymenlaakson ammatillisiin oppilaitoksiin tapahtuu tällä hetkellä pääsääntöisesti valtatie 15:n kautta. Riittävän tiuhaan aikataulutettu taajamajunaliikenne keventäisi valtatie 15:n liikennemääriä. Kriittisiä, tällä hetkellä huonosti liikennöityjä jaksoja ovat aamulla 7.00-9.00 ja iltapäivällä 15.00-17.00 välillä. Myös iltaliikenne on toimimatonta.

SOTE-uudistuksen myötä liikennöinti Pohjois-Kymenlaaksosta Kotkan keskussairaalaan lisääntyy. Nykyinen sairaalan kohdalla oleva Paimenportin seisake on heikosti varusteltu ja yhteys sairaalalle on heikko.

Taajamajunaliikenteessä tulee tarkistaa riittävien aikataulujen lisäksi seisakkeiden ja asemien kunto, jotta liikennöinnin sujuvuus tulee vastaamaan kasvavia henkilöliikennemääriä.

Raideliikenteessä on runsaasti myös tavarakuljetuksia johtuen HaminaKotka -satamien vientiliikenteestä. Uudistuksen yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota rataosuuden palvelutason ja kunnossapitoluokan nostamiseen siten, että tavara- ja henkilöliikenne on sovitettavissa mahdollisimman hyvin yhteen.

Rataosuuden eteläosassa on investointitarpeita kaksoisraideratkaisuihin liittyen. Toimenpiteillä tulisi parantaa satamaliikenteen ja erityisesti itään suuntautuvan tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä.

Kouvola-Lahti –yhteysväli

Lahti-Kouvola –yhteysväli on linkki Kouvolasta eriytyvään liikenteeseen kohti pohjoista Savon suuntaan, etelään Kotkan suuntaan sekä itään Lappeenranta-Joensuun sekä Pietarin suuntaan. Taajamajunaliikenteen lisäksi yhteysvälillä liikennöivät kaukojunat.

Taajamajunaliikenteellä on suuri merkitys työssäkäyntialueiden ja asumispaikan välisenä linkkinä. Kouvola-Lahti -välillä sijaitsevat Korian, Kausalan, Uudenkylän, Nastolan ja Villähteen asemat. Junaliikenne on ajallisesti kilpailukykyinen vaihtoehto linja-autoon ja yksityisautoiluun verrattuna, jos vuoroja on riittävästi ja ne on aikataulutettu suurimpien kulkijavirtojen mukaan. Taajamajuna Lahdesta on tärkeä linkki Kouvolasta eri suuntiin lähtevien kaukojunien ja Venäjälle liikennöivän Allegron saavuttamiseksi.