Kysymyksiä ja vastauksia vuosilomapalkan laskemiseen

Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

Miten kuukausipalkkaisen lomapalkka lasketaan, jos työntekijä on työskennellyt osan ansaintavuotta osa-aikaisena?

Pääsääntö on, että jos työntekijä on lomanmääräytymisvuoden päättyessä kuukausipalkkainen, hänen lomapalkkansa lasketaan kuukausipalkkaa koskevan laskentasäännön mukaan (VuosilomaL 10 §). Kuukausipalkkaisella työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta lomallelähtöhetken kuukausipalkkansa.

Jos työntekijän työaika ja palkka ovat muuttuneet ansaintavuoden aikana, lomapalkka lasketaan kuitenkin prosenttiperusteisesti.

Esimerkiksi kuukausipalkkaisen työntekijän osittainen hoitovapaa ajalla 1.4.–30.9.2023 johtaa lomapalkan laskentatavan muutokseen, koska työntekijän kuukausipalkka ja työaika ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana. Lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti.

Vastaavasti toimitaan, jos työntekijä olisi kyseisen ajan ollut osasairauspäivärahakaudella, jonka aikana palkka on maksettu osa-aikatyön perusteella. Molemmissa tilanteissa työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut lomaa kahdella eri työajalla ja palkalla, jolloin lomapalkka lasketaan prosenttisäännöllä.

Jos työntekijä olisi sen sijaan ollut mainitulla ajalla osittain lomautettuna, esimerkiksi kolmipäiväiselle työviikolle, ei lomapalkan laskentatapa muuttuisi, koska kyseessä on työnantajan yksipuoliseen toimeen liittyvä tilapäinen muutos palkassa ja työajassa. Tällöin työntekijän lomapalkka lasketaan täydestä kuukausipalkasta kuukausipalkkasäännöllä.

Miten lomapalkka lasketaan, kun työntekijällä on ollut kolme peräkkäistä määräaikaista työsopimusta lomanmääräytymisvuoden aikana?

Työneuvoston lausunnon 1487-21 perusteella vuosiloma tulee antaa tai lomakorvaus maksaa aina siinä työsuhteessa, jossa se on ansaittu. Lomakorvaus maksetaan siis kunkin määräaikaisen työsopimuksen päättyessä. Jos työnantaja ja työntekijä kuitenkin solmivat ennen määräaikaisen työsuhteen päättymistä uuden työsopimuksen, he saavat sopia kirjallisesti vuosilomaetuuksien siirtämisestä seuraavaan työsuhteeseen. Tällöin loma ja lomakorvaus siirtyvät seuraavaan työsuhteeseen pidettäväksi lomana. Loman ajalta maksetaan lomapalkka, jonka suuruus on sama kuin jos työntekijälle olisi maksettu lomakorvaus työsuhteen päättyessä.

Miten vaihtelevaa työaikaa tekevän tuntipalkkaisen työntekijän lomapalkka lasketaan?

Jos työsopimuksessa ei ole täsmällisesti sovittu työajasta ja toteutunut työaika vaihtelee, loman ansaintasääntö ja lomapalkka määräytyvät sen mukaan, miten tehty työaika on tosiasiassa toteutunut (TN 1286-92). Tällöin lomapalkan tai lomakorvauksen laskentatavan valinta tehdään jälkikäteisarvioinnin perusteella lomanmääräytymisvuoden päätyttyä tai työsuhteen päättyessä.

Lomapalkan laskentatavan valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Jos työntekijä on työskennellyt joka kuukausi vähintään 14 työpäivänä, hän kuuluu 14 päivän säännön piiriin ja lomapalkka lasketaan keskipäiväpalkkaa koskevalla laskentasäännöllä (VuosilomaL 11 §).
  • Jos työntekijä on työskennellyt vähintään yhtenä kuukautena alle 14 työpäivää ja vähintään yhtenä kuukautena vähintään 35 tuntia, hän kuuluu 35 tunnin säännön piiriin. Lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti (Vuosilomalaki 12 §).
  • Työntekijä kuuluu vapaaoikeuden piiriin, jos hän ei minkään kuukauden aikana ole työskennellyt vähintään 35:ttä tuntia. Lomakorvaus lasketaan prosenttiperusteisesti VuosilomaL 16 §:n mukaisesti.

Kirsi Parnila
johtava juristi
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:HR ja henkilöstö