Yhtiölainsäädännön uudistaminen etenee

21.03.2024
Kymenlaakson kauppakamari
Mika Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

Oikeusministeriössä on asetettu työryhmä osakeyhtiölain ja osuuskuntalain uudistamiseksi toimikaudelle 18.1.2024–30.6.2025. Oikeusministeriö on myös asettanut työlle seurantaryhmän. Työryhmä tekee ehdotukset tarvittavista lainsäädäntömuutoksista. Työryhmän mietinnön on tarkoitus olla valmis kesäkuussa 2025. 

Oikeusministeriö on myös asettanut työryhmän asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi. Työryhmän tavoitteena on arvioida lain toimivuutta ja esittää tämän perusteella tarvittavia muutoksia sääntelyyn.

Taustaa työryhmän työlle

Työryhmän työ perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallitus keventää yritysten hallinnollista taakkaa sekä yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä uudistamalla osakeyhtiöitä koskevaa sääntelyä.

Osakeyhtiölaki on ollut voimassa 17 vuotta ja sitä on muutettu useaan otteeseen. Osakeyhtiöiden toimintaympäristö on lain voimassaolon aikana muuttunut olennaisesti muun muassa digitalisoinnin, itsetyöllistämisen, mikro- ja pienyritystoiminnan kehityksen sekä koronapandemian myötä.

Yhtiölainsäädäntöä on viime vuosina muutettu myös EU-lainsäädännön johdosta. Myös kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kehitys ja tarve toimenpiteille ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien kestävyysuhkien ratkaisemiseksi ovat vaikuttaneet yhtiöiden toimintaympäristöön.

Osuuskunnilla on vakiintunut asema yleisesti käytettynä yritysmuotona. Osuuskuntalain sääntely vastaa monilta osin osakeyhtiölain sääntelyä. Tavoitteena on, että lainsäädäntö mahdollistaa tasapuoliset toimintaedellytykset yhtiömuodosta riippumatta, joten hankkeessa arvioidaan myös osuuskuntalain sääntelyä.

Painopistealueita ja tavoitteet

Tavoitteena on parantaa sääntelyn ajantasaisuutta, johdonmukaisuutta, tehokkuutta ja ennakoitavuutta ilman, että muutetaan osakeyhtiö- tai osuuskuntalain periaatteita. Tavoitteena on myös ottaa huomioon erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien yhtiöiden, osuuskuntien ja niiden sidosryhmien tarpeet.

Lisäksi hallitusohjelman mukaan sujuvoitetaan osakeyhtiön purkamismenettelyä sekä oman pääoman menettämistä koskevaa sääntelyä.

Oikeusministeriön tiedote:https://oikeusministerio.fi/-/osakeyhtiolain-ja-osuuskuntalain-uudistaminen-jatkuu


Mika Lahtinen

juristi
Helsingin seudun kauppakamari