Kauppakamarien talouskysely: Kymenlaakson vastaajat arvoivat liikevaihtonsa ja henkilöstönsä pysyvän suht ennallaan

Yritysten näkemykset suhdannekehityksestä ovat edelleen synkkiä, selviää vuoden ensimmäisestä kauppakamarien suhdannekyselystä. Arviot eivät kuitenkaan ole heikentyneet lisää, vaan elpyneet hieman suhteessa lokakuussa tehtyyn edelliseen kyselyyn. Usealla kyselyn osa-alueella nähdään lievää paranemista, mutta kasvun eväät ovat toistaiseksi hentoja. ”Voi olla, että pohjakosketus on nyt nähty”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Liikevaihdon kehityksen osalta näkymät ovat yhä kituliaita. Yli puolet (56%) Kymenlaakson kauppakamarin kyselyyn vastanneista arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden ajan. Liikevaihdon arvioi pienenevän 10 prosenttia vastaajista. Kasvua odottaa 27 prosenttia yrityksistä.

Kymenlaakson vastaajista 71 prosenttia arvioi henkilöstömäärän pysyvän samana seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kahdellatoista prosentilla henkilöstömäärä vähentyy hieman ja 18 prosentilla lisääntyy hieman. Arviot henkilökunnan määrästä ovat pysyneet melko samana kuin lokakuussa tehdyssä kyselyssä.

Tilauskanta on 41 prosentilla vastanneista yrityksistä yhtä suuri kuin vuosi sitten. Joka kolmannella yrityksellä tilauskanta on pienentynyt ja 12 prosentilla kasvanut vuoden takaisesta. Seuraavan puolen vuoden osalta tilauskannan arvioi pysyvän samana yli puolet vastaajista (53%). Kasvua odottaa vain 9 prosenttia. Joka neljäs yritys (24%) varautuu tilauskannan pienenemiseen.

Vastaajien näkemykset omalla toimialalla vallitsevista tunnelmista ovat edelleen pessimistisiä. Yli puolella vastaajista tunnelmat toimialalla ovat pessimistiset tai erittäin pessimistiset. Tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta lokakuusta.

Kannattavuuden kehityksen arvioi olevan heikkenevä 35 prosenttia vastaajista, parantuva 24 prosentin mielestä ja 38 prosenttia uskoo kannattavuuden pysyvän samana.

”Kannattavuusnäkymiä piristää kustannuspaineiden ja tavaratoimituksiin liittyvien saatavuusongelmien hellittäminen. Tilanteen normalisoituminen edellyttäisi silti myös kysynnän elpymistä”, Appelqvist sanoo.

Yrityksen toimintaa rajoittavista tekijöistä suurin tällä hetkellä on riittämätön kysyntä, joka vaivaa noin joka toista yritystä (51%). Raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu rajoittaa liiketoimintaa 30 prosentilla. Ammattitaitoisen työvoiman puutteesta kärsii joka neljäs yritys (24%).

Investointihalukkuus jäissä

Yritysten investointihalukkuus näyttää olevan jäissä. Lähes puolet vastaajista (47%) ilmoittaa investointien olevan tänä vuonna pienempiä kuin vuosi sitten. 41 prosentilla ne ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten. Vain joka kymmenennellä investoinnit ovat suuremmat kuin viime vuonna. Jo lokakuussa 55 prosenttia yrityksistä ilmoitti pienentävänsä investointeja.

Yritykset kannattavat laajasti hallituksen työllisyystoimia – 79 prosenttia haluaa hallituksen toteuttavan uudistukset sellaisenaan

Hallituksen suunnittelemat työllisyystoimet saavat laajaa kannatusta yrityksiltä. Kymenlaakson kauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä 79 prosenttia sanoo, että hallituksen pitäisi toteuttaa suunnittelemansa työllisyystoimet sellaisenaan. Yrityksistä vain 6 prosenttia on puolestaan sitä mieltä, että suunnitellut muutokset pitäisi toteuttaa niiltä osin kuin toimenpiteistä päästään sopimukseen työmarkkinajärjestöjen kanssa. 12 prosentin mielestä hallituksen suunnitelmia ei pitäisi toteuttaa.

Kyselystä selviää myös, että ammattiyhdistysliikkeen helmikuulle suunnittelemat lakot haittaisivat 44 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä. Noin viittätoista prosenttia yrityksistä lakot haittaisivat paljon ja 29 prosenttia jonkin verran.

Erityisen suurta haittaa lakot aiheuttaisivat palvelualalle ja teollisuuteen.
Kymenlaaksossa hallituksen toimien kannatus on hieman vahvempaa kuin valtakunnallisesti (74 % valtakunnallisesti).

Kommentteja yrityksiltä:
”Tiukkaa on”
”Näyttäisi, että ala on syöksykierteessä kohti romahdusta.”
”Metsäteollisuuden näkymät ovat epävarmoja ja raaka-aineiden hinta korkea”
”Kuljetustoimiala on ahtaalla ja näkymät vaikeat”
”Loivan alamäen jälkeen tasaantuminen on jo ohi ja nousun merkit nähtävillä”
”Lyhyellä tähtäimellä ei hurrattavaa. Mutta jo loppuvuodesta uskotaan olevan parempi tilanne.”

Kauppakamarien kysely tehtiin 10.-12.1.2024 ja siihen vastasi lähes 1600 eri kokoista ja eri alojen yritystä ympäri Suomen. Kymenlaaksossa oli 34 vastaajaa. 53& vastaajista edusti palvelualoja, 15 kauppaa ja 15 % teollisuutta. Lähes puolet työllisti alle 10 henkilöä, 10-49 työntekijää oli 26 prosentilla vastaajista ja 26 prosenttia yli 50 työntekijää.

Kategoriat:Talous