Kouvolan Ratamokeskuksen yöpäivystys turvattava. Kauppakamari lähetti kipakan lausunnon ministeriöön.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää Kouvolan Ratamokeskuksen yöpäivystyksen lopettamista. Kymenlaakson kauppakamari pitää esitystä laajasti maakunnan elinvoimaan, pito- ja vetovoimaan sekä koko Itä-Suomen turvallisuuteen erittäin haitallisesti vaikuttavana virhearviona.

Kymenlaakson kauppakamari jätti ministeriölle asiasta lausunnon 28.6.2024:

Kymenlaakson suurimmassa kaupungissa sijaitsevan Kouvolan Ratamokeskuksen ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystyksen lopettaminen olisi vakava, negatiivinen signaali  alueen yrityksille ja Kymenlaaksoon uusia investointeja suunnitteleville tahoille.

Toimivat sosiaali-, terveys-ja pelastuspalvelut ovat alueen asukkaiden, yrityksien, viranomaisten ja toimijoiden kriittinen hyvinvoinnin ja turvallisuuden perusta, ja tukevat alueen kasvua, elinvoimaa ja väestönkehityksen kasvua.  Palvelujen karsiminen vaikuttaisi Kymenlaakson pito- ja vetovoiman heikkenemiseen.

Kymenlaaksossa on lähes 10 000 yritystä. Yritysten odotetaan lisäävän investointeja ja kasvavan vihreän siirtymän tuomien uusien liiketoimintamahdollisuuksien ansiosta, mutta maakunta kilpailee Suomen muiden maakuntien kanssa näistä investoinneista. Heikentyvät terveyspalvelut  vaikuttavat negatiivisesti yritysten investointihalukkuuteen Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson kauppakamari näkee esityksessä suuren riskin siihen, että yritykset vertaillessaan investointikriteereitä näkevät valtion suunnittelemat terveydenhuollon heikennykset negatiivisena riskinä työvoiman saatavuudelle ja omien henkilöstöjensä terveyspalveluille, ja vievät investointinsa mieluummin muihin maakuntiin. Näin tilanne kumuloituu laajaan elinvoiman heikkenemiseen Kymenlaaksossa.

Kouvola sijaitsee Suomen turvallisuuden kannalta geopoliittisesti tärkeässä paikassa. Kymenlaakson sijainnin ja elinvoiman strateginen merkitys koko Suomelle on kasvanut ja kasvaa entisestään. Ei ole järkevää tehdä toimenpiteitä, jotka heikentävät maakunnan edellytyksiä pysyä vahvana rajamaakuntana. Kymenlaakson terveydenhuoltotoiminnot itärajan läheisyydessä ovat merkittävä osa kriisivalmiutta. Kouvola on Suomen suurin varuskuntakaupunki, jossa sijaitsee kaksi merkittävää maavoimien yksikköä: Karjalan prikaati ja Utin jääkärirykmentti. Näissä palvelee yli 4 000 varusmiestä vuosittain. Ratamon ympärivuorokautinen päivystys turvaa Pohjois-Kymenlaaksossa sijaitsevan Karjalan Prikaatin Vekaranjärven lakisääteisen sairaanhoidon varusmiehille.  Myös Kaakkois-Suomen poliisilaitos käyttää Ratamon päivystystä.

Yöpäivystyksen lakkauttaminen Kouvolassa kasvattaisi valtion taloudellisia kustannuksia. Kymenlaakson hyvinvointialue arvioi, että yöpäivystyksen lopettaminen toisi yli kahden miljoonan euron vuosittaiset lisäkulut.  Kouvolan lähes 80 000 asukkaan kohdalla ensihoidon kuljetukset pitenisivät ja potilaskuljetusmäärät   kasvaisivat.  Kaupungin asukkaiden matka Kotkan keskussairaalaan on etäisyydeltään jopa  yli 100 kilometriä. Hätätilanteessa inhimillinen kärsimys näin pitkän etäisyyden takaa on epäinhimillinen ja epätasa-arvoista. Pidämme huolestuttavana Kymenlaakson asukkaiden yhdenvertaisuuden heikkenemistä. Kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen heikentyy, jos alueellinen eriarvoisuus palveluiden saatavuudessa lisääntyy.

Ratamokeskuksen yöpäivystys palvelee myös Kouvolan matkailuelinkeinoa ja matkailuyrityksiä sekä kesäasukkaita, Kouvolassa on noin 7500 kesämökkiä. Pelkästään juhannuksen aikana Ratamon päivystyksessä kävi  520 potilasta.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuus on ollut Ratamokeskuksessa hyvä. Ratamokeskuksen yöpäivystyksen lopettaminen esityksen mukaisesti vaikuttaisi myös Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoiden harjoittelupaikkojen vähentymiseen, mikä  edelleen  heikentäisi sote-alan koulutusten vetovoimaa Kymenlaaksossa.

Kouvolan kohdalla on huomioitava teollisuuden ja rautateiden kauttakulun aiheuttamat korkeat onnettomuusriskit. Kouvola on Suomen merkittävimpiä rautateiden risteysasemia, jonka ratapihan kautta kulkee maan suurimpiin määriin lukeutuvat kemikaalikuljetukset ja samalla ratapihalla kulkee myös henkilöliikenne neljään suuntaan.

Kymenlaakson kauppakamari painottaa, että Kymenlaaksossa tulee olla jatkossakin kaksi ympärivuorokautisesti toimivaa päivystystä, mikä takaa tasavertaiset ja laadukkaat palvelut asukkaille ja yritysten toiminnalle sekä toimintaedellytykset koko maakunnan pysymiselle asuttuna ja elinvoiman kehittymiselle suotuisaan suuntaan.  

Kategoriat:Lainsäädäntö, Maakunta, Sosiaali- ja terveydenhuolto