Neuvontapalvelut: Vuosiloman siirtopyyntö sairastumistilanteessa

Työntekijällä on pyynnöstä oikeus siirtää vuosilomaa ilman omavastuupäiviä, jos hän on vuosilomansa alkaessa työkyvytön. Jos sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät enintään kuusi lomapäivää (omavastuupäivät) ylittävät päivät.

Loma ei siis siirry automaattisesti, vaan työntekijän on pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa. Työnantajan ei tarvitse oma-aloitteisesti ottaa työkyvyttömyyttä huomioon, ja työntekijä voi niin halutessaan olla lomalla ja sairauslomalla samanaikaisesti. Kyse on siis työntekijän siirto-oikeudesta tai -mahdollisuudesta.

Jos työntekijä kuitenkin toimittaa työnantajalle sairauslomatodistuksen ilman, että varsinaisesti pyytää loman siirtoa, on työnantajan syytä varmistaa työntekijältä, haluaako tämä siirtää lomansa.

Monelta epäselvältä tilanteelta vältytään, kun työnantaja ohjeistaa loman siirtomenettelyn – kenelle, milloin, miten ja siirtopyyntö tehdään.

Siirtopyyntö on tehtävä viivytyksettä, siis välittömästi työntekijän sairastumisen jälkeen joko jo ennen loman alkamista tai loman aikana. Jos työntekijä ilman hyväksyttävää syytä laiminlyö ilmoituksen tekemisen, loman voidaan katsoa siirtyvän siitä päivästä, jona ilmoitus on tehty. Käytännössä loma siirtyy tällaisessa tilanteessa samasta päivästä, josta työnantaja alkaa maksaa sairausajan palkkaa. Tämä on lisäksi hyvä mainita loman siirtoa koskevissa työnantajan ohjeissa.

Siirtopyynnön viivästymiselle tulee aina olla jokin asiallinen syy, kuten työntekijän sairauden tai tapaturman laatu. Ilmoituksen voi tällaisessa tilanteessa tehdä työntekijän puolesta muu henkilö.

Jos yritys on loma-aikaan suljettuna tai vastuuhenkilöt eivät ole tavoitettavissa, siirtopyyntö voidaan ohjeistaa tehtäväksi esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestitse. Tällöin siirtopyyntö voidaan vaivatta ja viiveettä tehdä vuorokaudenajasta riippumatta myös ulkomailta.

Työntekijän tulee pyytää loman siirtämistä myös omavastuupäivien osalta. Suositeltavaa on, että työntekijöitä ohjeistetaan tekemään siirtopyyntö välittömästi kaikkien lomapäivien, myös omavastuupäivien, osalta. Työntekijän tulee esittää luotettava selvitys, eli käytännössä usein lääkärintodistus, myös omavastuupäiviltä.

Joskus lomiin yhdistetään muita poissaoloja, kuten lomarahavapaata tai liukuvan työajan saldovapaita. Vuosilomalain mukainen siirto-oikeus ei koske muita kuin vuosilomapäiviä, jollei työehtosopimus muuta määrää esimerkiksi lomarahavapaan osalta tai työpaikalla ole asiasta toisin sovittu tai vakiintuneesti noudatettu muuta käytäntöä. Siirto-oikeus ei koske myöskään lapsen sairastumistilanteita.

Kirsi Parnila
Johtava juristi
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Osaava työvoima