Ekamissa monikulttuuriset opiskelijat ja työelämä kohtaavat

Sami Tikkanen, Ekami

Samaan aikaan kun ikäluokat pienenevät, niin yritykset kärsivät työntekijäpulasta ja toisaalta arastelevat ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työllistämistä. Siinä tämän hetken akuutein dilemma, jonka ratkaisemiseen haetaan keinoja niin paikallisesti kuin valtakunnan tasolla.

Yksi näistä on TE24 -uudistus, mikä siirtää vuoden vaihteessa kaikki työllisyyspalvelut kuntien vastuulle. Maakunnissa toimenpiteitä riittävän työvoiman tuottamiseksi tekevät eturintamassa oppilaitokset.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin johtaja ja rehtori Sami Tikkanen avaa tulevaisuudenkuvaa Etelä-Kymenlaakson osalta.

– Nuorten ikäluokat tulevat olemaan vuodesta 2030 alkaen joka vuosi 30-35 prosenttia pienempiä kuin nyt.  Kun tarkastellaan työmarkkinoiden käytettävissä olevaa työvoimaa, niin edessä on vähän vastaavanlainen kehitys. Jos mitään muutosta ei saada tehtyä, niin 2030-luvulla Etelä-Kymenlaaksossa on 20 prosenttia pienempi joukko työmarkkinoiden käytettävissä, Tikkanen sanoo.

Hän laskee, että jos koulutetaan vain perusasteelta siirtyviä nuoria, niin yhtälö ei tule tuottamaan riittävää määrä työvoimaa työnantajien nykyisiin tarpeisiin, vaikka digitalisaatio lisääntyisikin ja korvaisi osan työtehtävistä.

– Tähän tilanteeseen tarvitaan Etelä-Kymenlaaksoon korvaavaa työvoimaa seudun ja Suomen ulkopuolelta, hän painottaa.

Osaajatuonnilla vältetään 30-luvun käppi

– Näkemykseni on, että jotta vältetään ”työvoimakäppi” 2030-luvulla, on meidän luotava alueelle pysyvä ja hyvin organisoitu, systemaattinen osaajatuonnin yhteistyömalli, joka mahdollistaa osaajien tuonnin ulkomailta työmarkkinoiden tarpeisiin. Osaajatuonnin kautta tulevalla työvoimalla tulee olla suomen kielen taito, työkokemus ja ammatillinen osaaminen riittävällä tasolla.

Tällä konseptilla pystyttäisiin vastaamaan nopeasti esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, matkailu- ja ravintola-alalle tai esimerkiksi tulevan akkuteollisuuden työvoimatarpeisiin.

Tikkanen laskee, että alkuvaiheessa kyse voisi olla muutamista kymmenistä ulkomaisista työntekijöistä per vuosi. Kun systeemi saadaan toimivaksi yhdessä kuntien kanssa, voidaan puhua jopa useista sadoista työntekijöistä.

– Tällaisella mallilla pystyttäisiin 2030-luvulla palvelemaan yrityksiä osaaja- ja työvoimatarpeissa, vaikka väestömäärä laskee. Yhteistyöhön tarvitaan mukaan kunnat, elinkeinoyhtiöt ja kauppakamari sekä yrittäjäjärjestöt.

Hyvä pohjatyö ennen koulutustuontia

Ekamissa kansainväliset opiskelijat ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti maahanmuuttajataustaisia. Tikkanen kertoo, että kansainvälisten opiskelijaryhmien tuontiin ulkomailta ei ole lähdetty kiirehtien, vaan   tarkoituksellisesti on käytetty aikaa valmisteluun ja pohjatyöhön. Tavoitteena on, että seudun ekosysteemi ja verkostot ovat valmiina ja työnantajat ovat sitoutuneet kokonaisuuteen. Valmistelut ovat Ekamilla jo käynnissä ja tarkoitus on suunnitella pilotointia vuonna 2025.

Kansainvälisen taustan omaavista nuorista ei Ekamilla suinkaan ole pulaa.  Viime vuonna Ekamin opiskelijajoukko koostui 70 eri kansallisuudesta. Maaliskuussa ammatillisten opiskelijoiden joukosta löytyi 43 eri kansallisuutta. Kaikkiaan Ekamissa oli tämän vuoden helmikuussa ammatillisessa koulutuksessa 435 opiskelijaa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Kansainvälisen taustan omaavat opiskelijat jakautuivat eri koulutusohjelmiin seuraavasti: 50 tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa sekä 18 sosiaali- ja terveysalan, 40 henkilöä ravintola- ja cateringalan, 32 merenkulun, 30 liiketoiminta-alan, 25 puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ja 25 rakennusalan tutkinnoissa.

– Meille on täysin normaalitilanne, että on eri taustalla olevia opiskelijoita. Ekamissa tuetaan monikulttuurisuutta vahvasti, sillä esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen jälkeen sijoitutaan ammatilliseen koulutukseen tällä hetkellä varsin hyvin. Mutta sitä voi ja pitääkin vielä parantaa, että päästään entistä vaikuttavampiin tuloksiin, Tikkanen sanoo.

Edellämainittujen tutkintojen lisäksi Ekamissa oli viime vuonna noin 1400 opiskelijaa kotoutumiskoulutuksessa kehittämässä suomenkielen ja muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia valmiuksiaan. Kotoutumiskoulutuksessa opiskelijalle rakennetaan oma koulutuspolkunsa, koska opiskelijoiden taustat ovat hyvin erilaisia alkaen luku- ja kirjoitustaidon alkeista akateemisen tutkinnon suorittaneisiin.

Tikkanen korostaa hyvää yhteistyötä yritysten kanssa opiskelijoiden harjaannuttamisessa työelämään.

– Ekamissa on vuosittain noin 1900 koulutussopimusjaksoa eri yrityksissä ja työpaikoilla. Yhteistyössä on mukana noin 800 eri työnantajaa. Oppisopimuksella opiskelee noin 1600 opiskelijaa, ja niissä yhteistyökumppaneina on noin 1000 yritystä. Se on valtava panostus työnantajilta, Tikkanen kiittelee.

Eri tasojen kielikoulutusta

Suomen kielen taidon puute on osoittautunut monen opiskelijan työllistymisen esteeksi. Kotkan-Haminan koulutuskuntayhtymän johtaja Sami Tikkanen kertoo, että ammatillisen koulutuksen tutkinnoissa on jo hakukriteereissä kielitaitovaatimukset varmistamassa lähtötason.  

– Sen lisäksi Ekamissa tarjotaan suomen kielen tukea heille, joilla kielitaito on heikompi, mutta hyvät edellytykset suorittaa tutkinto. Jos opiskelijalla on kyseisen alan työtehtävien kannalta riittävä perusta, niin hän voi saada tukea suomen kieleen. Opiskelijoille on myös tarjolla ryhmämuotoisia koulutuksia, joissa on koko koulutuksen ajan erityinen suomen kielen tuki. Näin kielitaito kehittyy koko koulutuksen ajan saavuttaen alan vähimmäiskielitaidon opintojen loppuvaiheessa, jotta opiskelijat pystyvät suorittamaan tutkinnon, Tikkanen kuvailee opintopolkua.

– Tähän asiaan olemme panostaneet ja panostamassa paljon. Olemme muun muassa rekrytoineet S2-opettajia opiskelijoiden tuen lisäämiseksi.

Tulevaisuudessa Ekamissa on mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia ja jopa tutkintoja englannin kielellä.   

– Meitä on jarruttanut se, ettei ole alueella ole kovin montaa työyhteisöä, missä työkielenä on englanti ja näytöt voisi suorittaa puhtaasti englanninkielellä, Tikkanen sanoo ja toivoo tilanteen paranevan tulevien akkuteollisuuden yritysten mukana.

– Mutta se vaatii sitä, että myös suomenkielisille tulee olla tarvittaessa englanninkielistä koulutustarjontaa, jotta he pystyvät puolestaan menestyksellisesti työskentelemään näissä kansainvälisissä organisaatioissa.

Valmennusta monikulttuuristen työyhteisöjen rakentamiseen

Ekamissa valmennetaan myös yrityksiä muuttumaan monikulttuurisiksi työyhteisöiksi.

– Valmennuksissa on mahdollista pureutua käytännön haasteisiin kuten, miten kohdataan toisista kulttuurista tulevia työntekijöitä, miten toimitaan jos osa tiimeistä on englanninkielisiä ja osa suomenkielisiä, miten varmistetaan tehokas kommunikaatio ja miten ylipäätään varmistetaan arjen sujuvuus, Tikkanen kuvailee

– Tähän löytyy valmennusta ja tukea nyt, kun työyhteisöt monikulttuuristuvat ja sisältö suunnitellaan yrityskohtaisesti, riippuen millaista tukea yritys tarvitsee.  

Tikkanen pitää Ekamin erityisenä vahvuutena jo 80-luvulta asti kertyneen monipuolisen kielikoulutuksen kokemuksen.

– Meillä on vahva joukko eri asiantuntijoita.  Pystymme hyvin tukemaan ja edistämään yritysten ja organisaatioiden monikulttuuristumista.

Opiskelijamme pääsevät kiitettävästi työelämässä järjestettävän koulutuksien jaksoille. Siinä ei ole ongelmia – päin vastoin.  Olemme erittäin kiitollisia yhteistyöstä seudun yritysten kanssa, ja siitä panostuksesta, jonka he tekevät ammatillisen koulutuksen järjestämisen edistämiseksi.

Työllistäminen ensisijaisen tärkeää

Tikkanen pitää kriittisenä, että nyt kuntien kanssa kehitettävien työllisyyspalveluiden avulla päästään entistä parempaan koulutuksen vaikuttavuuteen ja työllisyyden edistämiseen.

 – Seudullamme on potentiaalina iso joukko maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymisedellytyksiä parantamalla pystymme vaikuttamaan osaltaan työvoimapulan ratkaisemiseen. Meidän on välttämätöntä tukea entistä tehokkaammin ammatillisen koulutuksen ja työvoimakoulutuksen keinoin työllistymistä. Sen lisäksi tarvitaan osaajatuontia, jotta pystytään varmistamaan, että seudulla on riittävästi osaajia, ja että yritykset pystyvät siten kasvamaan ja kehittymään.

Ekami yrityksille – tutustu Ekamin työelämäpalveluihin

Kuva: Ekami

Kategoriat:Kansainvälistyminen, Osaava työvoima, Koulutus